Báo, tạp chí
664.07
Journal of food quality.
DDC 664.07
Nhan đề Journal of food quality.
Thông tin xuất bản Westport, Conn. :Food & Nutrition Press,
Mô tả vật lý v. ;23 cm.
Kỳ phát hành Bimonthly
Thuật ngữ chủ đề Quality Control
000 01546nas a2200481 a 4500
001135932
0022
004E1AA07AF-38A6-42BA-A7CE-F69302BC74FE
005202006170850
008200617s19779999ctubx1p 0 a0eng d
0091 0
022 |a0146-9428|y0146-0428
039|y20200617085003|zluuyen
08204|a664.07
24500|aJournal of food quality.
260 |aWestport, Conn. :|bFood & Nutrition Press,
300 |av. ;|c23 cm.
310 |aBimonthly|b<, Vol. 9, no. 5->
321 |aQuarterly,|bApr. 1977-
3620 |av. 1- Apr. 1977-
650|aQuality Control
8561|uhttp://thuvien.ntu.edu.vn/ntukiposdata8/tapchi/600_khoahocungdung_congnghe/660_kythuathoahoc/journaloffoodquality/2010/cover.jpg
890|c18

Không tìm thấy biểu ghi nào

Nhận xét