GT,Bài giảng ĐHNT
Nhiên liêu và môi chất chuyên dụng :
Tác giả CN Nguyễn Văn Nhận
Nhan đề Nhiên liêu và môi chất chuyên dụng : Bài giảng dùng cho sinh viên các ngành Kỹ thuật - Công nghệ tại Đại học Nha Trang / Nguyễn Văn Nhận
Thông tin xuất bản Nha Trang, 2012
Mô tả vật lý 59 tr.;
Thuật ngữ chủ đề Môi chất
Thuật ngữ chủ đề Nhiên liệu
Địa chỉ Thư viện Đại học Nha Trang
000 00000nam#a2200000ui#4500
001135690
00214
00450EF992D-16E9-4D7D-BFDD-A5CF220DF261
005202006151949
008081223s2012 vm| vie
0091 0
039|y20200615194920|zluuyen
100 |aNguyễn Văn Nhận
245 |aNhiên liêu và môi chất chuyên dụng : |bBài giảng dùng cho sinh viên các ngành Kỹ thuật - Công nghệ tại Đại học Nha Trang / |cNguyễn Văn Nhận
260 |aNha Trang, |c2012
300 |a59 tr.;
650 |aMôi chất
650 |aNhiên liệu
852 |aThư viện Đại học Nha Trang
8561|uhttp://thuvien.ntu.edu.vn/ntukiposdata8/giaotrinh_baigiangtruong/600_khoahocungdung_congnghe/620_congnghe_hoatdonglienhe/nhienlieuvamoichatchuyendung_nguyenvannhan/0page_01thumbimage.jpg
890|c1

Không tìm thấy biểu ghi nào

Nhận xét