Báo, tạp chí
657
Critical Perspectives on Accounting /
DDC 657
Nhan đề Critical Perspectives on Accounting / Marcia Annisette, Christine Cooper, Dean Neu
Thông tin xuất bản United States, SIR icon SIR Ranking of United States : Elsevier Inc, 1990
Kỳ phát hành Month
Thuật ngữ chủ đề Accounting
Thuật ngữ chủ đề Management and Accounting
000 00000nas a2200000 4500
001134972
0022
0043ADC06D3-2498-40D4-803A-DFF664FB08FF
005202006110853
008130110s1990 vm| vie
0091 0
020|a0452354, 10959955
039|a20200611085357|bluuyen|c20200611084713|dluuyen|y20200611084630|zluuyen
082 |a657
245 |aCritical Perspectives on Accounting / |cMarcia Annisette, Christine Cooper, Dean Neu
260 |aUnited States, SIR icon SIR Ranking of United States : |bElsevier Inc, |c1990
310|aMonth
650 |aAccounting
650|aManagement and Accounting
8561|uhttp://thuvien.ntu.edu.vn/ntukiposdata8/tapchi/600_khoahocungdung_congnghe/650_quanly_dichvuphuthuoc/criticalperspectivesonaccounting/bia_01.jpg
890|c32

Không tìm thấy biểu ghi nào

Nhận xét