Báo, tạp chí
363.7
Environmentrics /
DDC 363.7
Nhan đề Environmentrics / Alessandro Fassò
Thông tin xuất bản Hoboken, New Jersey : John Wiley & Sons Ltd, 1995
Kỳ phát hành Month
Thuật ngữ chủ đề Conservation of natural resources
Thuật ngữ chủ đề Environmental education
Thuật ngữ chủ đề Environmental policy
000 00000nas a2200000 4500
001134021
0022
004024FB213-9F7C-471D-9578-A4A030DCB440
005202006101550
008130110s1995 xxu eng
0091 0
020 |a1099-095X
039|a20200610155015|bluuyen|y20200608102200|zluuyen
08200|a363.7
24510|aEnvironmentrics / |cAlessandro Fassò
260 |aHoboken, New Jersey : |bJohn Wiley & Sons Ltd, |c1995
310|aMonth
650#0|aConservation of natural resources
650#0|aEnvironmental education
650#0|aEnvironmental policy
8561|uhttp://thuvien.ntu.edu.vn/ntukiposdata8/tapchi/300_khoahocxahoi/360_vandexahoi_cuute_doanthe/environmetrics/cover.jpg
890|c24

Không tìm thấy biểu ghi nào

Nhận xét