Báo, tạp chí
338.9
Review of Development Economic /
DDC 338.9
Nhan đề Review of Development Economic / Andy McKay
Thông tin xuất bản Hoboken, New Jersey : John Wiley & Sons Ltd
Kỳ phát hành Month
Từ khóa tự do Development economic
000 00000nas#a2200000ui#4500
001133529
0022
004543C8748-8054-4069-BEC6-B437676287C5
005202006050758
008081223s vm| vie
0091 0
022 |a1467-9361
039|a20200605075840|bluuyen|y20200605074639|zluuyen
082 |a338.9
245 |aReview of Development Economic / |cAndy McKay
260 |aHoboken, New Jersey : |bJohn Wiley & Sons Ltd
310 |aMonth
653 |aDevelopment economic
8561|uhttp://thuvien.ntu.edu.vn/ntukiposdata8/tapchi/300_khoahocxahoi/380_thuongmai_truyenthong_vantai/reviewofdevelopmenteconomic/cover.jpg
890|c16

Không tìm thấy biểu ghi nào

Nhận xét