Sách ngoại văn
658.403
Business decision making:
DDC 658.403
Nhan đề Business decision making: course book.
Lần xuất bản Fourth edition.
Thông tin xuất bản London : BPP Learning Media, July 2015.
Mô tả vật lý viii, 474 pages : illustrations (black and white) ; 30 cm.
Phụ chú "Supporting Pearson BTEC Higher Nationals and Foundation degrees."
Thuật ngữ chủ đề Business-Decision making
Thuật ngữ chủ đề Businesspeople-Certification
Thuật ngữ chủ đề Examinations-Study guides.
Địa chỉ Thư viện Đại học Nha Trang
000 00000nam#a2200000ui#4500
001131128
00212
0048337AFFF-A2AF-498E-AF4C-3BADC76B6E26
005202005261047
008081223sJuly vm| vie
0091 0
020 |a9781472734822
039|a20200526104707|bhungbt|y20200526104656|zhungbt
082 |a658.403
245 |aBusiness decision making: |bcourse book.
250 |aFourth edition.
260 |aLondon : |bBPP Learning Media, |cJuly 2015.
300 |aviii, 474 pages : |billustrations (black and white) ; |c30 cm.
500 |a"Supporting Pearson BTEC Higher Nationals and Foundation degrees."
650 |aBusiness|xDecision making
650 |aBusinesspeople|xCertification
650 |aExaminations|xStudy guides.
852 |aThư viện Đại học Nha Trang
8561|uhttp://thuvien.ntu.edu.vn/ntukiposdata8/sachdientu/tienganh/600_khoahocungdung_congnghe/650_quanly_dichvuphuthuoc/businessessentialsbusinessdecisionmaking/09781472734822_001thumbimage.jpg
890|c1

Không tìm thấy biểu ghi nào

Nhận xét