Báo, tạp chí
Computational statistics.
Nhan đề Computational statistics.
Thông tin xuất bản Heidelberg :Physica-Verlag,1999-
Mô tả vật lý 1 online resource
Kỳ phát hành Quarterly
Thuật ngữ chủ đề Mathematical statistics
Thuật ngữ chủ đề Informatique
Thuật ngữ chủ đề Statistique
000 02180nas a2200541 a 4500
001130932
0022
004554A2118-4FD1-47DC-BC92-2685572965A0
005202005251630
006m o e
007cr mnu||||||||
008200525s19999999gw qr pso 0 a0eng c
0091 0
010 |a 2007233907
0167 |a013082030|2Uk
022 |a1613-9658|l0943-4062
039|y20200525163024|zluuyen
24510|aComputational statistics.
260 |aHeidelberg :|bPhysica-Verlag,|c1999-
300 |a1 online resource
310 |aQuarterly
336 |atext|btxt|2rdacontent
337 |acomputer|bc|2rdamedia
338 |aonline resource|bcr|2rdacarrier
3621 |aBegan with Vol. 14, issue 1, (Mar. 1999).
515 |aSome issues combined.
538 |aMode of access: World Wide Web.
588 |aDescription based on: Vol. 14, issue 1, (Mar. 1999); title from contents screen (SpringerLink, viewed Nov. 7, 2007).
588 |aLatest issue consulted: Vol. 34, issue 3 (Sept. 2019) (viewed Sept. 19, 2019).
63000|aComputational statistics|vAbstracts.
650 0|aMathematical statistics|xData processing|vAbstracts.
650 6|aInformatique|xMéthodes statistiques|vPériodiques.
650 6|aStatistique|xInformatique|vPériodiques.
8561|uhttp://thuvien.ntu.edu.vn/ntukiposdata8/tapchi/500_tunhien_toan/510_toanhoc/computational statistics_c/cover.jpg
890|c20

Không tìm thấy biểu ghi nào

Nhận xét