Báo, tạp chí
364.168
Computer fraud & security bulletin.
DDC 364.168
Nhan đề Computer fraud & security bulletin.
Nhan đề khác Computer fraud and security bulletin
Lần xuất bản [English ed.]
Thông tin xuất bản Amsterdam :Elsevier Science Publishers B.V. (Information & Business Division)
Mô tả vật lý v. ;30 cm.
Kỳ phát hành Monthly
Tùng thư Elsevier international bulletins
Thuật ngữ chủ đề Computer crimes
000 01897nas a2200481 a 4500
001130155
0022
004F674ACCB-5A4D-433F-9477-6B79034197F0
005202005211055
008200521s19781995ne mrzp 0 a0eng d
0091 0
010 |asn 82020954
0191 |a2483277
022 |a0142-0496
039|a20200521105512|bluuyen|y20200521105424|zluuyen
08204|a364.168|220
24510|aComputer fraud & security bulletin.
24633|aComputer fraud and security bulletin
250 |a[English ed.]
260 |aAmsterdam :|bElsevier Science Publishers B.V. (Information & Business Division)
300 |av. ;|c30 cm.
310 |aMonthly
3621 |aBegan in 1978.
3621 |aCeased in 1995.
4900 |aElsevier international bulletins
525 |aSupplements accompany some issues
650 0|aComputer crimes|xPeriodicals.
8561|uhttp://thuvien.ntu.edu.vn/ntukiposdata8/tapchi/300_khoahocxahoi/360_vandexahoi_cuute_doanthe/computerstandardsadninterfaces/2013/volume 2013_issue 3/trang/2013_volume 2013_issue 3_01.jpg
890|c36

Không tìm thấy biểu ghi nào

Nhận xét