GT,Bài giảng ĐHNT
511
Toán rời rạc /
DDC 511
Tác giả CN Nguyễn Đình Cường
Nhan đề Toán rời rạc / Nguyễn Đình Cường
Thông tin xuất bản Trường Đại học Nha Trang
Thông tin xuất bản 2019
Mô tả vật lý 100 tr
Tùng thư(bỏ) Giáo trình bài giảng trường Đại học Nha Trang
Thuật ngữ chủ đề Toán rời rạc
Môn học Toán rời rạc
Địa chỉ Thư Viện Đại Học Nha Trang
000 00000nam#a2200000ui#4500
001115190
00214
0044C16C855-7029-4325-AA0C-CE2962B8421B
005201910041105
008081223s2011 vm| vie
0091 0
039|y20191004110518|zthanhnhan
082|a511
100 |aNguyễn Đình Cường
245 |aToán rời rạc / |cNguyễn Đình Cường
260 |aTrường Đại học Nha Trang
260|c2019
300 |a100 tr
440|aGiáo trình bài giảng trường Đại học Nha Trang
650 |aToán rời rạc
690|aToán rời rạc
852 |aThư Viện Đại Học Nha Trang
8561|uhttp://thuvien.ntu.edu.vn/ntukiposdata7/giaotrinh_baigiangtruong/500_tunhien_toan/510_toanhoc/toanroirac_ngdinhcuong/0page_001thumbimage.jpg
890|c1

Không tìm thấy biểu ghi nào

Nhận xét