Bài báo tạp chí
Decrease of Cl contents in waste plastics using a gas–solid fluidized bed separator /
Nhan đề Decrease of Cl contents in waste plastics using a gas–solid fluidized bed separator / Mikio Yoshida and others
Mô tả vật lý From.72-95
Từ khóa tự do Chlorine content
Từ khóa tự do Plastic shape
Từ khóa tự do Waste plastic treatment
Tác giả(bs) CN Gotoh, Kuniaki
Tác giả(bs) CN Nakatsukasa, Shingo
Tác giả(bs) CN Nanba, Masaaki
Tác giả(bs) CN Yoshida, Mikio
Nguồn trích Advanced powder technology - Số: 1 Tập: 21 Năm: 2010
000 00000nab#a2200000ui#4500
001114291
00221
004B055F7B3-1189-46E6-92A4-161BE8362870
005201909171444
008081223s vm| vie
0091 0
039|y20190917144457|zngavt
245 |aDecrease of Cl contents in waste plastics using a gas–solid fluidized bed separator / |cMikio Yoshida and others
300 |aFrom.72-95
653 |aChlorine content
653 |aPlastic shape
653 |aWaste plastic treatment
700 |aGotoh, Kuniaki
700 |aNakatsukasa, Shingo
700 |aNanba, Masaaki
700 |aYoshida, Mikio
773 |tAdvanced powder technology |d2010|v21|i1
890|c1

Không tìm thấy biểu ghi nào

Nhận xét