Bài báo tạp chí
Preparation of silica fibers and non-woven cloth by electrospinning /
Nhan đề Preparation of silica fibers and non-woven cloth by electrospinning / Kenji Iimura and others
Mô tả vật lý From.67-71
Từ khóa tự do Electrospinning
Từ khóa tự do Sol–gel
Tác giả(bs) CN Hirota, Mitsuaki
Tác giả(bs) CN Iimura, Kenji
Tác giả(bs) CN Oi, Toshiyuki
Tác giả(bs) CN Suzuki, Michitaka
Nguồn trích Advanced powder technology - Số: 1 Tập: 21 Năm: 2010
000 00000nab#a2200000ui#4500
001114290
00221
004817AD9AC-D17C-47FF-A5F3-D4638284A097
005201909171443
008081223s vm| vie
0091 0
039|y20190917144324|zngavt
245 |aPreparation of silica fibers and non-woven cloth by electrospinning / |cKenji Iimura and others
300 |aFrom.67-71
653 |aElectrospinning
653 |aSol–gel
700 |aHirota, Mitsuaki
700 |aIimura, Kenji
700 |aOi, Toshiyuki
700 |aSuzuki, Michitaka
773 |tAdvanced powder technology |d2010|v21|i1
890|c1

Không tìm thấy biểu ghi nào

Nhận xét