Bài báo tạp chí
Order formation of colloidal nanoparticles adsorbed on a substrate with friction /
Tác giả CN Watanabe, Satoshi
Nhan đề Order formation of colloidal nanoparticles adsorbed on a substrate with friction / Satoshi Watanabe and Minoru T. Miyahara
Mô tả vật lý From.60-66
Từ khóa tự do Adsorption kinetics
Từ khóa tự do Friction
Từ khóa tự do Nanosized particle
Tác giả(bs) CN Miyahara, Minoru T.
Nguồn trích Advanced powder technology - Số: 1 Tập: 21 Năm: 2010
000 00000nab#a2200000ui#4500
001114289
00221
004AF8E7E12-3F33-4BF1-85DB-8C7CE1D18665
005201909171442
008081223s vm| vie
0091 0
039|y20190917144216|zngavt
100 |aWatanabe, Satoshi
245 |aOrder formation of colloidal nanoparticles adsorbed on a substrate with friction / |cSatoshi Watanabe and Minoru T. Miyahara
300 |aFrom.60-66
653 |aAdsorption kinetics
653 |aFriction
653 |aNanosized particle
700 |aMiyahara, Minoru T.
773 |tAdvanced powder technology |d2010|v21|i1
890|c1

Không tìm thấy biểu ghi nào

Nhận xét