Bài báo tạp chí
Effect of grinding conditions on mechanochemical grafting of poly(1-vinyl-2-pyrrolidone) onto quartz particles /
Tác giả CN Damm, C.
Nhan đề Effect of grinding conditions on mechanochemical grafting of poly(1-vinyl-2-pyrrolidone) onto quartz particles / C. Damm, M.R. Mallembakam and W. Peukert
Mô tả vật lý From.53-59
Từ khóa tự do Mechanochemical polymerization
Từ khóa tự do Quartz
Từ khóa tự do Reactive grinding
Tác giả(bs) CN Mallembakam, M.R.
Tác giả(bs) CN Peukert, W.
Nguồn trích Advanced powder technology - Số: 1 Tập: 21 Năm: 2010
000 00000nab#a2200000ui#4500
001114288
00221
00493AAB941-F02C-43A0-B74B-3749B1214FBB
005201909171441
008081223s vm| vie
0091 0
039|y20190917144118|zngavt
100 |aDamm, C.
245 |aEffect of grinding conditions on mechanochemical grafting of poly(1-vinyl-2-pyrrolidone) onto quartz particles / |cC. Damm, M.R. Mallembakam and W. Peukert
300 |aFrom.53-59
653 |aMechanochemical polymerization
653 |aQuartz
653 |aReactive grinding
700 |aMallembakam, M.R.
700 |aPeukert, W.
773 |tAdvanced powder technology |d2010|v21|i1
890|c1

Không tìm thấy biểu ghi nào

Nhận xét