Bài báo tạp chí
Optimum between purification and colloidal stability of ZnO nanoparticles /
Nhan đề Optimum between purification and colloidal stability of ZnO nanoparticles / Renata Marczak and others
Mô tả vật lý From.44-52
Từ khóa tự do Purification
Từ khóa tự do Stability
Tác giả(bs) CN Marczak, Renata
Tác giả(bs) CN Peukert, Wolfgang
Tác giả(bs) CN Segets, Doris
Tác giả(bs) CN Voigt, Michael
Nguồn trích Advanced powder technology - Số: 1 Tập: 21 Năm: 2010
000 00000nab#a2200000ui#4500
001114287
00221
004746FA8F3-6F74-4440-A88D-625A5A3A3DA7
005201909171440
008081223s vm| vie
0091 0
039|y20190917144014|zngavt
245 |aOptimum between purification and colloidal stability of ZnO nanoparticles / |cRenata Marczak and others
300 |aFrom.44-52
653 |aPurification
653 |aStability
700 |aMarczak, Renata
700 |aPeukert, Wolfgang
700 |aSegets, Doris
700 |aVoigt, Michael
773 |tAdvanced powder technology |d2010|v21|i1
890|c1

Không tìm thấy biểu ghi nào

Nhận xét