Bài báo tạp chí
Temperature-swing adsorption of proteins in water using N-isopropylacrylamide copolymer gel particles /
Nhan đề Temperature-swing adsorption of proteins in water using N-isopropylacrylamide copolymer gel particles / Shintaro Morisada and others
Mô tả vật lý From.31-36
Từ khóa tự do N-Isopropylacrylamide
Từ khóa tự do Temperature-swing adsorption
Tác giả(bs) CN Hirokawa, Yoshitsugu
Tác giả(bs) CN Kanda, Haruka
Tác giả(bs) CN Morisada, Shintaro
Tác giả(bs) CN Nakano, Yshio
Nguồn trích Advanced powder technology - Số: 1 Tập: 21 Năm: 2010
000 00000nab#a2200000ui#4500
001114285
00221
0048110AEAB-86DD-4E96-BADD-6067C0400FCE
005201909171436
008081223s vm| vie
0091 0
039|y20190917143649|zngavt
245 |aTemperature-swing adsorption of proteins in water using N-isopropylacrylamide copolymer gel particles / |cShintaro Morisada and others
300 |aFrom.31-36
653 |aN-Isopropylacrylamide
653 |aTemperature-swing adsorption
700 |aHirokawa, Yoshitsugu
700 |aKanda, Haruka
700 |aMorisada, Shintaro
700 |aNakano, Yshio
773 |tAdvanced powder technology |d2010|v21|i1
890|c1

Không tìm thấy biểu ghi nào

Nhận xét