GT,Bài giảng ĐHNT
664
Bài giảng quản lý chất lượng và vệ sinh an toàn thực phẩm/ Phan Thị Thanh Hiền
DDC 664
Tác giả CN Phan Thị Thanh Hiền
Nhan đề Bài giảng quản lý chất lượng và vệ sinh an toàn thực phẩm/ Phan Thị Thanh Hiền
Thông tin xuất bản Nha Trang : Đại học Nha Trang, 2019
Mô tả vật lý 628 tr.
Thuật ngữ chủ đề Thực phẩm - Quản lý chất lượng
Môn học Quản lý chất lượng trong công nghiệp thực phẩm
Môn học An toàn vệ sinh thực phẩm
Môn học Quản lý chất lượng và Vệ sinh an toàn thực phẩm
Địa chỉ Thư viện Đại học Nha Trang
000 00000nas#a2200000ui#4500
001114211
00214
00487B6268B-4C69-4000-8AF9-A361A42F233B
005201909101512
008081223s2019 vm| vie
0091 0
039|y20190910151313|zthanhnhan
082 |a664
100 |aPhan Thị Thanh Hiền
245 |aBài giảng quản lý chất lượng và vệ sinh an toàn thực phẩm/ Phan Thị Thanh Hiền
260 |aNha Trang : |bĐại học Nha Trang, |c2019
300 |a628 tr.
650 |aThực phẩm - Quản lý chất lượng
690 |aQuản lý chất lượng trong công nghiệp thực phẩm
690 |aAn toàn vệ sinh thực phẩm
690|aQuản lý chất lượng và Vệ sinh an toàn thực phẩm
852 |aThư viện Đại học Nha Trang
8561|uhttp://thuvien.ntu.edu.vn/ntukiposdata7/giaotrinh_baigiangtruong/600_khoahocungdung_congnghe/660_kythuathoahoc/qlchatluongvavsantp_phanthithanhhien/0page_001thumbimage.jpg
890|c1

Không tìm thấy biểu ghi nào

Nhận xét