GT,Bài giảng ĐHNT
Specialized English in Food Technology /
Tác giả CN Nguyễn Văn Tặng
Nhan đề Specialized English in Food Technology / Nguyễn Văn Tặng
Nhan đề khác Tiếng Anh chuyên ngành Công nghệ thực phẩm
Thông tin xuất bản Nha Trang : Đại học Nha Trang, 2019
Mô tả vật lý 251 tr.
Thuật ngữ chủ đề Công nghệ thực phẩm -Thuật ngữ
Thuật ngữ chủ đề Tiếng Anh chuyên ngành
Môn học Tiếng Anh chuyên ngành Công nghệ thực phẩm
Địa chỉ Thư viện Đại học Nha Trang
000 00000nam#a2200000ui#4500
001114209
00214
0047D5E2153-FD57-4469-AECE-485734816E22
005201909101450
008081223s2019 vm| vie
0091 0
039|y20190910145039|zthanhnhan
100 |aNguyễn Văn Tặng
245 |aSpecialized English in Food Technology / |cNguyễn Văn Tặng
246 |aTiếng Anh chuyên ngành Công nghệ thực phẩm
260 |aNha Trang : |bĐại học Nha Trang, |c2019
300 |a251 tr.
650 |aCông nghệ thực phẩm |xThuật ngữ
650 |aTiếng Anh chuyên ngành
690 |aTiếng Anh chuyên ngành Công nghệ thực phẩm
852 |aThư viện Đại học Nha Trang
8561|uhttp://thuvien.ntu.edu.vn/ntukiposdata7/giaotrinh_baigiangtruong/600_khoahocungdung_congnghe/660_kythuathoahoc/specializedenglish_nguyenvantang/0page_001thumbimage.jpg
890|c1

Không tìm thấy biểu ghi nào

Nhận xét