GT,Bài giảng ĐHNT
519
Lý thuyết xác suất và thống kê kế toán /
DDC 519
Tác giả CN Nguyễn Đình Ái
Nhan đề Lý thuyết xác suất và thống kê kế toán / Nguyễn Đình Ái
Thông tin xuất bản Nha Trang : Đại học Nha Trang, 2019
Mô tả vật lý 95 tr.
Thuật ngữ chủ đề Toán - thống kê
Thuật ngữ chủ đề Toán - xác suất
Môn học Lý thuyết xác suất và thống kê toán
Địa chỉ Thư viện Đại học Nha Trang
000 00000nam#a2200000ui#4500
001114168
00214
00487B171F4-2D8C-42BA-9C90-6DBD19F7F354
005201909091043
008081223s2019 vm| vie
0091 0
039|y20190909104333|zthanhnhan
082 |a519
100 |aNguyễn Đình Ái
245 |aLý thuyết xác suất và thống kê kế toán / |cNguyễn Đình Ái
260 |aNha Trang : |bĐại học Nha Trang, |c2019
300 |a95 tr.
650 |aToán - thống kê
650 |aToán - xác suất
690 |aLý thuyết xác suất và thống kê toán
852 |aThư viện Đại học Nha Trang
8561|uhttp://thuvien.ntu.edu.vn/ntukiposdata7/giaotrinh_baigiangtruong/500_tunhien_toan/510_toanhoc/lythuyetxacsuatvathongke_thayai/0page_01thumbimage.jpg
890|c1

Không tìm thấy biểu ghi nào

Nhận xét