Sách tiếng Việt
650
Bản đồ tư duy trong thuyết trình :
DDC 650
Nhan đề Bản đồ tư duy trong thuyết trình : Công cụ tư duy tối ưu giúp việc thuyết trình nhanh hơn, tốt hơn và đem lại hiệu quả không ngờ / Nguyễn Thụy Khánh Chương
Thông tin xuất bản Hà Nội : Dân Trí, 2018
Mô tả vật lý 148 Tr.
Thuật ngữ chủ đề Kỹ năng giải quyết vấn đề
Thuật ngữ chủ đề Kỹ năng ra quyết định
Môn học Kỹ năng ra quyết định và giải quyết vấn đề
Địa chỉ Thư viện Đại học Nha Trang
000 00000nam#a2200000ui#4500
001114167
00211
004B0FB6505-E215-4BC3-BA16-80BF3546294E
005201909091041
008081223s2018 vm| vie
0091 0
039|y20190909104127|zngavt
082 |a650
245 |aBản đồ tư duy trong thuyết trình : |bCông cụ tư duy tối ưu giúp việc thuyết trình nhanh hơn, tốt hơn và đem lại hiệu quả không ngờ / |cNguyễn Thụy Khánh Chương
260 |aHà Nội : |bDân Trí, |c2018
300 |a148 Tr.
650 |aKỹ năng giải quyết vấn đề
650 |aKỹ năng ra quyết định
690 |aKỹ năng ra quyết định và giải quyết vấn đề
852 |aThư viện Đại học Nha Trang
8561|uhttp://thuvien.ntu.edu.vn/ntukiposdata7/sachdientu/tiengviet/600_khoahocungdung_congnghe/650_quanly_dichvuphuthuoc/bandotuduytrongthuyettrinh_nguyentkhanhchuong/0bandotuduytrongthuyettrinh_001thumbimage.jpg
890|c1

Không tìm thấy biểu ghi nào

Nhận xét