Sách tiếng Việt
650
Bản đồ tư duy trong giải quyết vấn đề /
DDC 650
Nhan đề Bản đồ tư duy trong giải quyết vấn đề / Nguyễn Thụy Khánh Chương
Lần xuất bản Tái bản lần 3
Thông tin xuất bản Hà Nội : Dân Trí, 2018
Mô tả vật lý 164 Tr.
Thuật ngữ chủ đề Bí quyết thành công
Thuật ngữ chủ đề Giải quyết vấn đề
Môn học Kỹ năng ra quyết định và giải quyết vấn đề
Địa chỉ Thư viện Đại học Nha Trang
000 00000nam#a2200000ui#4500
001114163
00211
0043F32F88A-FF61-4324-85DF-B3FF71986C81
005201909090951
008081223s2018 vm| vie
0091 0
039|y20190909095142|zngavt
082 |a650
245 |aBản đồ tư duy trong giải quyết vấn đề / |cNguyễn Thụy Khánh Chương
250 |aTái bản lần 3
260 |aHà Nội : |bDân Trí, |c2018
300 |a164 Tr.
650 |aBí quyết thành công
650 |aGiải quyết vấn đề
690 |aKỹ năng ra quyết định và giải quyết vấn đề
852 |aThư viện Đại học Nha Trang
8561|uhttp://thuvien.ntu.edu.vn/ntukiposdata7/sachdientu/tiengviet/600_khoahocungdung_congnghe/650_quanly_dichvuphuthuoc/bandutuduytronggiaiquyetvande_nguyentkhanhchuong/0bandutuduytronggiaiquyet_001thumbimage.jpg
890|c1

Không tìm thấy biểu ghi nào

Nhận xét