Sách tiếng Việt
658.403 Ng 527 Ch
Bản đồ tư duy trong giải quyết vấn đề :
DDC 658.403
Nhan đề Bản đồ tư duy trong giải quyết vấn đề : Công cụ tư duy tối ưu để giải quyết vấn đề nhanh hơn, tốt hơn và đem lại hiệu quả không ngờ / Nguyễn Thụy Khánh Chương
Lần xuất bản Tái bản lần 3
Thông tin xuất bản Hà Nội : Dân Trí, 2018
Mô tả vật lý 164 tr. ; 15 cm
Thuật ngữ chủ đề Bản đồ tư duy
Thuật ngữ chủ đề Bí quyết thành công
Môn học Kỹ năng ra quyết định và giải quyết vấn đề
Địa chỉ NTUKho đọc Sinh viên(3): 1000028664-6
Địa chỉ NTUKho mượn(2): 3000038547-8
000 00000nam#a2200000ui#4500
001114163
00211
0043F32F88A-FF61-4324-85DF-B3FF71986C81
005201910091601
008081223s2018 vm| vie
0091 0
039|a20191009160145|bvanpth|c20190920150008|doanhntk|y20190909095142|zngavt
082 |a658.403|bNg 527 Ch
245 |aBản đồ tư duy trong giải quyết vấn đề : |bCông cụ tư duy tối ưu để giải quyết vấn đề nhanh hơn, tốt hơn và đem lại hiệu quả không ngờ / |cNguyễn Thụy Khánh Chương
250 |aTái bản lần 3
260 |aHà Nội : |bDân Trí, |c2018
300 |a164 tr. ; |c15 cm
650 |aBản đồ tư duy
650 |aBí quyết thành công
690 |aKỹ năng ra quyết định và giải quyết vấn đề
852|aNTU|bKho đọc Sinh viên|j(3): 1000028664-6
852|aNTU|bKho mượn|j(2): 3000038547-8
8561|uhttp://thuvien.ntu.edu.vn/ntukiposdata7/sachdientu/tiengviet/600_khoahocungdung_congnghe/650_quanly_dichvuphuthuoc/bandutuduytronggiaiquyetvande_nguyentkhanhchuong/0bandutuduytronggiaiquyet_001thumbimage.jpg
890|c1|a5|b1
Dòng Mã vạch Nơi lưu S.gọi Cục bộ Phân loại Bản sao Tình trạng Thành phần
1 3000038548 Kho mượn 658.403 Ng 527 Ch Sách Tiếng Việt 5
2 3000038547 Kho mượn 658.403 Ng 527 Ch Sách Tiếng Việt 4
3 1000028666 Kho đọc Sinh viên 658.403 Ng 527 Ch Sách Tiếng Việt 3
4 1000028665 Kho đọc Sinh viên 658.403 Ng 527 Ch Sách Tiếng Việt 2
5 1000028664 Kho đọc Sinh viên 658.403 Ng 527 Ch Sách Tiếng Việt 1 Hạn trả:16-01-2020
  1 of 1 
Nhận xét