GT,Bài giảng ĐHNT
570
An toàn sinh học /
DDC 570
Tác giả CN Lê Phương Chung
Nhan đề An toàn sinh học / Lê Phương Chung
Thông tin xuất bản Nha Trang : Đại học Nha Trang, 2019
Mô tả vật lý 110 tr. : hình ảnh màu
Thuật ngữ chủ đề Sinh học - An toàn
Môn học An toàn sinh học
Địa chỉ Thư viện Đại học Nha Trang
000 00000nam#a2200000ui#4500
001114162
00214
00478A9B1E8-7F1C-4B5F-BF99-B84B22EA0728
005201909090927
008081223s2019 vm| vie
0091 0
039|a20190909092807|bthanhnhan|y20190909092144|zthanhnhan
082 |a570
100 |aLê Phương Chung
245 |aAn toàn sinh học / |cLê Phương Chung
260 |aNha Trang : |bĐại học Nha Trang, |c2019
300 |a110 tr. : |bhình ảnh màu
650 |aSinh học - An toàn
690 |aAn toàn sinh học
852 |aThư viện Đại học Nha Trang
8561|uhttp://thuvien.ntu.edu.vn/ntukiposdata7/giaotrinh_baigiangtruong/500_tunhien_toan/570_sinhhoc_khoahocdoisong/antoansinhhoc_lephuongchung/0page_001thumbimage.jpg
890|c1

Không tìm thấy biểu ghi nào

Nhận xét