Sách tiếng Việt
335.41̀2 H 561
Hướng dẫn ôn thi môn Kinh tế chính trị Mác - Lê-nin /
DDC 335.41̀2
Nhan đề Hướng dẫn ôn thi môn Kinh tế chính trị Mác - Lê-nin / Nguyễn Văn Hảo và những người khác
Thông tin xuất bản Hà Nội : Chính trị Quốc gia, 1998
Mô tả vật lý 117 tr. ; 19 cm
Thuật ngữ chủ đề Kinh tế chính trị Mác - Lênin - Giáo trình
Tác giả(bs) CN Nguyễn Văn Hảo
Tác giả(bs) CN Nguyễn Văn Bích
Địa chỉ Kho đọc Sinh viên(5): 1000006524-8
Địa chỉ Kho mượn(13): 3000001028-9, 3000001075-7, 3000001088-90, 3000001093-6, 3000001104
000 00000nam a2200000 4500
00111352
00211
00424E764F3-7BB9-4EF3-89A1-87757E175E21
005201505221112
008130110s1998 vm| vie
0091 0
039|a20150522111306|bhientrang|c20040930|dvanpth|y20031027|zthanhntk
082 |a335.41̀2|bH 561
245 |aHướng dẫn ôn thi môn Kinh tế chính trị Mác - Lê-nin / |cNguyễn Văn Hảo và những người khác
260 |aHà Nội : |bChính trị Quốc gia, |c1998
300 |a117 tr. ; |c19 cm
650 |aKinh tế chính trị Mác - Lênin - Giáo trình
700 |aNguyễn Văn Hảo
700 |aNguyễn Văn Bích
852|bKho đọc Sinh viên|j(5): 1000006524-8
852|bKho mượn|j(13): 3000001028-9, 3000001075-7, 3000001088-90, 3000001093-6, 3000001104
8561|uhttp://thuvien.ntu.edu.vn/ntukiposdata4/sachdientu/tiengviet/300_khoahocxahoi/330_kinhtehoc/huongdanonthimonktctmaclenin_nguyenvanhao/0biathumbimage.jpg
890|a18|b1406|c1|d5
Dòng Mã vạch Nơi lưu S.gọi Cục bộ Phân loại Bản sao Tình trạng Thành phần
1 3000001104 Kho mượn 335.412 H 561 Sách Tiếng Việt 18 Chờ thanh lý
2 3000001088 Kho mượn 335.412 H 561 Sách Tiếng Việt 17 Chờ thanh lý
3 3000001089 Kho mượn 335.412 H 561 Sách Tiếng Việt 16 Chờ thanh lý
4 3000001090 Kho mượn 335.412 H 561 Sách Tiếng Việt 15 Chờ thanh lý
5 3000001094 Kho mượn 335.412 H 561 Sách Tiếng Việt 13 Chờ thanh lý
6 3000001095 Kho mượn 335.412 H 561 Sách Tiếng Việt 12
7 3000001096 Kho mượn 335.412 H 561 Sách Tiếng Việt 11
8 3000001075 Kho mượn 335.412 H 561 Sách Tiếng Việt 10
9 3000001076 Kho mượn 335.412 H 561 Sách Tiếng Việt 9 Chờ thanh lý
10 3000001077 Kho mượn 335.412 H 561 Sách Tiếng Việt 8
  1  2 of 2 
Nhận xét