Báo, tạp chí
338
Journal of agricultural economics
DDC 338
Nhan đề Journal of agricultural economics
Thông tin xuất bản [St. Paul, MN, etc.] : American Agricultural Economics Association.
Kỳ phát hành Five no. a year
Thuật ngữ chủ đề Agriculture
Thuật ngữ chủ đề Agricultural Economics
000 00000nas#a2200000ui#4500
001101894
0022
004F2925746-0CD5-4C41-BD75-9CB665BB7538
005201901151506
008081223s vm| vie
0091 0
039|y20190115150623|zngavt
082 |a338
245 |aJournal of agricultural economics
260 |a[St. Paul, MN, etc.] : |bAmerican Agricultural Economics Association.
310 |aFive no. a year
650 |aAgriculture
650|aAgricultural Economics
8561|uhttp://thuvien.ntu.edu.vn/ntukiposdata7/tapchi/300_khoahocxahoi/330_kinhtehoc/journalofagriculturaleconomics/journalofagriculturaleconomicsthumbimage.jpg
890|c12

Không tìm thấy biểu ghi nào

Nhận xét