Báo, tạp chí
657
Journal of accounting & economics.
DDC 657
Nhan đề Journal of accounting & economics.
Nhan đề khác Journal of accounting and economics
Thông tin xuất bản Amsterdam : North-Holland Pub. Co., 2010
Kỳ phát hành Six issues a year
Thuật ngữ chủ đề Accounting
Thuật ngữ chủ đề Comptabilité
Thuật ngữ chủ đề Economics
000 00000nas#a2200000ui#4500
001101597
0022
004D6DF996D-9ABC-4D04-8BF6-3F0016006A39
005201901101610
008081223s2010 vm| vie
0091 0
039|y20190110161042|zngavt
082 |a657
245 |aJournal of accounting & economics.
246 |aJournal of accounting and economics
260 |aAmsterdam : |bNorth-Holland Pub. Co., |c2010
310 |aSix issues a year
321 |aFour issues a year
650 |aAccounting
650|aComptabilité
650|aEconomics
8561|uhttp://thuvien.ntu.edu.vn/ntukiposdata7/tapchi/600_khoahocungdung_congnghe/650_quanly_dichvuphuthuoc/journalofaccountingandeconomics/journalofaccountingandeconomicsthumbimage.jpg
890|c16

Không tìm thấy biểu ghi nào

Nhận xét