Sắp xếp :
Dòng Nội dung
1
Bài giảng Hệ quản trị cơ sở dữ liệu / Phạm Thị Thu Thúy
Nha Trang : Đại học Nha Trang, 2014
287 tr.
Phạm Thị Thu Thúy

Đầu mục:0 (Lượt lưu thông:0) Tài liệu số:1 (Lượt truy cập:20)

2
Bài tập Cơ sở dữ liệu / Nguyễn Xuân Huy, Lê Hoài Bắc
Hà Nội : Thông tin và Truyền thông, 2012
167 tr. ; 21 cm
Nguyễn Xuân Huy

Đầu mục:7 (Lượt lưu thông:2) Tài liệu số:1 (Lượt truy cập:0)

3
Bài tập cơ sở dữ liệu / Nguyễn Xuân Huy, Lê Hoài Bắc
Hà Nội : Thống kê, 2003,
176 tr. ; 21 cm
Nguyễn Xuân Huy

Đầu mục:10 (Lượt lưu thông:80) Tài liệu số:1 (Lượt truy cập:4)

4
Bài tập nhập môn hệ cơ sở dữ liệu / Nguyễn Thế Dũng
Hà Nội : Xây dựng, 2012
149 tr. ; 24 cm
Nguyễn Thế Dũng

Đầu mục:10 (Lượt lưu thông:5) Tài liệu số:1 (Lượt truy cập:7)

5
Các phép toán đại số trên mô hình dữ liệu đa chiều / Vũ Thị Bích Ngọc; GVHD: Nguyễn Kim Anh
Nha Trang : Đại học Thuỷ sản, 2001
75 tr. ; 27 cm
Vũ Thị Bích Ngọc

Đầu mục:1 (Lượt lưu thông:3) Tài liệu số:0 (Lượt truy cập:0)
       1  2  3  4  5  6  7  8  9  10 of 12