Sắp xếp :
Dòng Nội dung
1
Bài giảng Kỹ thuật Bảo hộ lao động / Thái Văn Đức
Trường Đại học Nha Trang, 2011,2015
65 tr
Thái Văn Đức

Đầu mục:0 (Lượt lưu thông:0) Tài liệu số:2 (Lượt truy cập:108)

2
Bảo hộ lao động và kỹ thuật an toàn điện / Trần Quang Khánh
Hà Nội : Khoa học và Kỹ thuật, 2008, 2012
321 tr., 379 tr. ; 27 cm
Trần Quang Khánh

Đầu mục:6 (Lượt lưu thông:32) Tài liệu số:2 (Lượt truy cập:98)

3
Current occupational & environmental medicine / Joseph LaDou, Robert J. Harrison
New York : Lange Medical Books / McGraw-Hill, 2014
2216 p. : ill ; 24 cm
LaDou, Joseph

Tài liệu số:1

4
Giáo trình An toàn lao động và môi trường công nghiệp / Hoàng Trí
Tp. Hồ Chí Minh : Đại học Quốc gia Tp. Hồ Chí Minh, 2013
305 tr. : minh họa ; 24 cm
Hoàng Trí

Đầu mục:10 (Lượt lưu thông:78) Tài liệu số:1 (Lượt truy cập:0)

5
Khoa học kỹ thuật bảo hộ lao động / Văn Đình Đệ (chủ biên) và các tác giả khác
Hà Nội : Nhà xuất bản Giáo dục, 2003
342 tr.;


Tài liệu số:1

       1  2 of 2