Sắp xếp :
Dòng Nội dung
1
Handbook of food additives / compiled by Michael and Irene Ash.
Endicott, NY : Synapse Information Resources, c2008.
xiii, 1249 p. ; 28 cm.


Đầu mục:0 (Lượt lưu thông:0) Tài liệu số:1 (Lượt truy cập:25)


2
Handbook of food engineering / Edited by Dennis R. Heldman, Daryl B. Lund
CRC Press, 2007
1038 p.


Đầu mục:0 (Lượt lưu thông:0) Tài liệu số:1 (Lượt truy cập:2)

3
Handbook of food engineering practice / edited by Kenneth J. Valentas, Enrique Rotstein, R. Paul Singh
Boca Raton : CRC Press, 1997
718 p. ; : ill. ; 25 cm


Đầu mục:1 (Lượt lưu thông:4) Tài liệu số:1 (Lượt truy cập:5)

4
Kỹ thuật chế biến lương thực. Tập 1 / Bùi Đức Hợi và các tác giả khác
Hà Nội : Khoa học và kỹ thuật, 2006
370 tr. ; 27 cm


Đầu mục:10 (Lượt lưu thông:214) Tài liệu số:1 (Lượt truy cập:62)

5
Kỹ thuật chế biến lương thực. Tập 2 / Bùi Đức Hợi và các tác giả khác
Hà Nội : Khoa học và kỹ thuật, 2007
284 tr. ; 27 cm


Đầu mục:17 (Lượt lưu thông:480) Tài liệu số:1 (Lượt truy cập:60)

       1 of 1