Sắp xếp :
Dòng Nội dung
1
Đô thị trong thế giới toàn cầu hóa : Quản trị nhà nước, thành tích hoạt động và tính bền vững / Frannie A. Leautier chủ biên
Hà Nội : Chính trị Quốc gia, 2006
170 tr. ; 27 cm


Đầu mục:1 (Lượt lưu thông:1) Tài liệu số:1 (Lượt truy cập:0)

2
Giáo trình Quản lý đô thị / Nguyễn Đình Hương, Nguyễn Hữu Đoàn
Hà Nội : Thống kê, 2003
445 tr ; 20,5 cm
Nguyễn Đình Hương

Tài liệu số:1

3
Kỹ thuật hạ tầng đô thị / Bùi Khắc Toàn, Trần Thị Hường, Vũ Hoàng Hiệp
Hà Nội : Xây dựng, 2012
108 tr. ; 27 cm
Bùi Khắc Toàn

Đầu mục:10 (Lượt lưu thông:1) Tài liệu số:1 (Lượt truy cập:0)

4
Quản lý đô thị / Phạm Trọng Mạnh
Hà Nội : Xây dựng, 2011
156 tr ; 27 cm
Phạm Trọng Mạnh

Đầu mục:10 (Lượt lưu thông:0) Tài liệu số:1 (Lượt truy cập:5)

       1 of 1