Sắp xếp :
Dòng Nội dung
1
Hoàn thiện quy trình sản xuất Surimi từ cá hố và nghiên cứu sản xuất sản phẩm mô phỏng ghẹ Surimi cá hố / Phạm Thị Nga; Vũ Ngọc Bội, Khúc Thị An: GVHD
ĐH Nha Trang, 2009 : ĐH Nha Trang, 2009
86 tr : phụ lục ; 27 cm
Phạm Thị Nga

Đầu mục:1 (Lượt lưu thông:10) Tài liệu số:1 (Lượt truy cập:11)

2
Khoa học - Công nghệ surimi và sản phẩm mô phỏng / Trần Thị Luyến và các tác giả khác
Hà Nội : Nông nghiệp, 2010
211 tr. ; 27 cm


Đầu mục:20 (Lượt lưu thông:413) Tài liệu số:1 (Lượt truy cập:192)

3
Nghiên cứu ảnh hưởng của một số chất phụ gia đến chất lượng sản phẩm mô phỏng tôm từ surimi cá Hố / Nguyễn Thị Hà Vy; Thái Văn Đức: GVHD
Nha Trang : Đại học Nha Trang, 2012
65 tr. ; 27 cm +
Nguyễn Thị Hà Vy

Đầu mục:1 (Lượt lưu thông:1) Tài liệu số:1 (Lượt truy cập:15)

4
Nghiên cứu sản xuất sản phẩm mô phỏng thịt ghẹ đắp càng từ surimi cá mối / Trịnh Văn Hảo; Nguyễn Thị Thục: GVHD
Nha Trang : Đại học Nha Trang, 2007
68 tr. : ảnh màu ; 27 cm
Trịnh Văn Hảo

Đầu mục:1 (Lượt lưu thông:14) Tài liệu số:0 (Lượt truy cập:0)
5
Nghiên cứu sản xuất surimi từ cá chuồn và xây dựng quy trình sản xuất sản phẩm mô phỏng thịt heo nhồi khổ qua / Nguyễn Thị Lệ Thủy; Đỗ Văn Ninh: GVHD
Nha Trang : Đại học Nha Trang, 2006
61 tr. ; 27 cm
Nguyễn Thị Lệ Thủy

Đầu mục:1 (Lượt lưu thông:10) Tài liệu số:0 (Lượt truy cập:0)
       1  2 of 2