Sắp xếp :
Dòng Nội dung
1
Hệ thống thông tin kế toán / Thiều Thị Tâm, Nguyễn Việt Hưng, Phạm Quang Huy
Hà Nội : Thống kê, 2007
373 tr. ; 24 cm
Thiều Thị Tâm

Đầu mục:15 (Lượt lưu thông:304) Tài liệu số:1 (Lượt truy cập:23)

2
Hệ thống Thông tin kế toán : Tập 2 / Thái Phúc Huy và những người khác
Tp. Hồ Chí Minh : Phương Đông, 2012
282 tr. ; 24 cm


Đầu mục:10 (Lượt lưu thông:118) Tài liệu số:1 (Lượt truy cập:1)

3
Hệ thống Thông tin kế toán : Tập 3 / Nguyễn Phước Bảo Ấn (chủ biên) và những người khác
Tp. Hồ Chí Minh : Phương Đông, 2012
398 tr. ; 24 cm
Nguyễn Phước Bảo Ấn

Đầu mục:10 (Lượt lưu thông:9) Tài liệu số:1 (Lượt truy cập:1)

4
Hệ thống thông tin kế toán : Tóm tắt lý thuyết - 100 bài tập tự giải - Trắc nghiệm / Thiều Thị Tâm, Nguyễn Việt Hưng, Phạm Quang Huy
Hà Nội : Thống kê, 2008
334 tr. ; 24 cm
Thiều Thị Tâm

Đầu mục:15 (Lượt lưu thông:272) Tài liệu số:1 (Lượt truy cập:35)

5
Hệ thống thông tin kế toán : Tóm tắt lý thuyết - 100 bài tập tự giải - Trắc nghiệm / Thiều Thị Tâm, Nguyễn Việt Hưng, Phạm Quang Huy
Hà Nội : Thống kê, 2008
1 CD-ROM (115 MB) +
Thiều Thị Tâm
Slide PowerPoint bài giảng. Văn bản pháp luật (kế toán, thuế, kinh doanh...). Bài tập Excel cơ bản. Excel, Access kế toán. Phần mềm kế toán (ACSoft, SSP...). Mẫu sổ sách theo QĐ 15. Entertainment slides. Phần mềm từ điển 2007.
Đầu mục:16 (Lượt lưu thông:0) Tài liệu số:0 (Lượt truy cập:0)
       1  2 of 2