Sắp xếp :
Dòng Nội dung
1
Kỹ thuật chế biến lương thực. Tập 1 / Bùi Đức Hợi và các tác giả khác
Hà Nội : Khoa học và kỹ thuật, 2006
370 tr. ; 27 cm


Đầu mục:10 (Lượt lưu thông:214) Tài liệu số:1 (Lượt truy cập:62)

2
Kỹ thuật chế biến lương thực. Tập 2 / Bùi Đức Hợi và các tác giả khác
Hà Nội : Khoa học và kỹ thuật, 2007
284 tr. ; 27 cm


Đầu mục:17 (Lượt lưu thông:480) Tài liệu số:1 (Lượt truy cập:60)

       1 of 1