Sắp xếp :
Dòng Nội dung
1
Bài giảng Vệ sinh thực phẩm - Phần 2 / Đỗ Minh Phụng
Đại học Nha Trang, 1994
76 tr
Đỗ Minh Phụng

Đầu mục:0 (Lượt lưu thông:0) Tài liệu số:1 (Lượt truy cập:19)

2
Bài giảng vệ sinh thực phẩm. Phần II / Đỗ Minh Phụng
Nha Trang : Đại học Thủy sản, 1994
78 tr. ; 27 cm
Đỗ Minh Phụng

Đầu mục:4 (Lượt lưu thông:124) Tài liệu số:0 (Lượt truy cập:0)
3
Chế biến rong biển / Trần Thị Luyến và các tác giả khác
Hà Nội : Nông Nghiệp, 2004
223 tr. : Ảnh màu ; 27 cm


Đầu mục:20 (Lượt lưu thông:1264) Tài liệu số:1 (Lượt truy cập:224)

4
Chế biến tổng hợp thủy sản. Tập 1 : Công nghệ chế biến rong biển / Trần Thị Luyến, Đỗ Minh Phụng
Nha Trang, : Trường Đại học Nha Trang, 1995
119 tr. ; 27 cm
Trần Thị Luyến

Đầu mục:5 (Lượt lưu thông:130) Tài liệu số:1 (Lượt truy cập:61)

5
Chế biến tổng hợp thủy sản. Tập 2: Công nghệ chế biến bột cá, dầu cá / Trần Thị Luyến, Đỗ Minh Phụng
Nha Trang, 1996
127 tr. ; 27 cm.
Trần Thị Luyến

Đầu mục:5 (Lượt lưu thông:217) Tài liệu số:1 (Lượt truy cập:75)

       1  2  3 of 3