Sắp xếp :
Dòng Nội dung
1
Bài giảng Công nghệ sản xuất đường mía / Thái Văn Đức
Trường Đại học Nha Trang, 2011
80 tr
Thái Văn Đức

Đầu mục:0 (Lượt lưu thông:0) Tài liệu số:2 (Lượt truy cập:292)

2
Bài giảng Kỹ thuật Bảo hộ lao động / Thái Văn Đức
Trường Đại học Nha Trang, 2011,2015
65 tr
Thái Văn Đức

Đầu mục:0 (Lượt lưu thông:0) Tài liệu số:2 (Lượt truy cập:108)

3
Công nghệ đường mía/ Thái Văn Đức
Nha Trang : Đại học Nha Trang, 2014
312 tr. ; 24 cm
Thái Văn Đức

Đầu mục:0 (Lượt lưu thông:0) Tài liệu số:2 (Lượt truy cập:107)

4
Kỹ thuật bảo hộ lao động / Thái Văn Đức
Nha Trang : ĐH Nha Trang, 2012
72 tr.
Thái Văn Đức

Đầu mục:0 (Lượt lưu thông:0) Tài liệu số:1 (Lượt truy cập:132)

5
       1  2 of 2