Sắp xếp :
Dòng Nội dung
1
Bài giảng Công nghệ sản xuất đường mía / Thái Văn Đức
Trường Đại học Nha Trang, 2011
80 tr
Thái Văn Đức

Đầu mục:0 (Lượt lưu thông:0) Tài liệu số:2 (Lượt truy cập:292)

2
Bài giảng Kỹ thuật Bảo hộ lao động / Thái Văn Đức
Trường Đại học Nha Trang, 2011,2015
65 tr
Thái Văn Đức

Đầu mục:0 (Lượt lưu thông:0) Tài liệu số:2 (Lượt truy cập:108)

3
Công nghệ đường mía/ Thái Văn Đức
Nha Trang : Đại học Nha Trang, 2014
312 tr. ; 24 cm
Thái Văn Đức

Đầu mục:0 (Lượt lưu thông:0) Tài liệu số:2 (Lượt truy cập:107)

4
Kỹ thuật bảo hộ lao động / Thái Văn Đức
Nha Trang : ĐH Nha Trang, 2012
72 tr.
Thái Văn Đức

Đầu mục:0 (Lượt lưu thông:0) Tài liệu số:1 (Lượt truy cập:132)

5
Nghiên cứu ảnh hưởng của một số chất đồng tạo Gel đến chất lượng Surimi cá mối trong bảo quản đông và thử nghiệm sản xuất sản phẩm mô phỏng tôm / Thái Văn Đức; GVHD: Trần Thị Luyến
Nha Trang : Đại học Thủy sản, 2004
108 tr. : minh họa ; 27 cm
Thái Văn Đức
Luận án giới thiệu tổng quan về Surimi và sản phẩm mô phỏng, các hiện tượng xảy và các yếu tố ảnh hưởng đến chất lượng Surimi trong quá trình sản xuất. Trình bày một số kết quả thử nghiệm nghiên cứuvề ảnh hưởng của một số loại tinh bột làm chất đồng tạo gel đến chất lượng Surimi cá mối trong quá trình bảo quản đông lạnh.
Đầu mục:3 (Lượt lưu thông:71) Tài liệu số:0 (Lượt truy cập:0)
       1  2 of 2