Sắp xếp :
Dòng Nội dung
1
Cơ sở văn hóa Việt Nam / Trần Quốc Vượng và các tác giả khác
Hà Nội : Giáo dục, 2004, 2011, 2013
288 tr., 303 tr. : ảnh màu ; 21 cm


Đầu mục:11 (Lượt lưu thông:182) Tài liệu số:1 (Lượt truy cập:7)

2
Làng nghề - phố nghề Thăng Long - Hà Nội / Trần Quốc Vượng, Đỗ Thị Hảo
Hà Nội : Đại học Quốc gia, 2010
465 tr. ; 21 cm
Trần Quốc Vượng

Đầu mục:1 (Lượt lưu thông:0) Tài liệu số:0 (Lượt truy cập:0)

3
Nghề thủ công truyền thống Việt Nam và các vị tổ nghề / Trần Quốc Vượng, Đỗ Thị Hảo
Hà Nội : Văn hóa - Thông tin, 2014
211 tr. ; 21 cm
Trần Quốc Vượng

Đầu mục:1 (Lượt lưu thông:0) Tài liệu số:0 (Lượt truy cập:0)

4
5
Văn hóa ẩm thực Việt Nam : Nhìn từ lý luận và thực tiễn / Nguyễn Thị Bẩy, Trần Quốc Vượng
Hà Nội : Từ điển Bách Khoa & Viện Văn Hóa, 2010
108 tr.
Nguyễn Thị Bẩy

Tài liệu số:1

       1 of 1