Thông báo tạm ngưng phục vụ ngày 24/10/2018
Hội nghị Công nhân viên chức - Thư viện tạm ngưng phục vụ ngày 24/10/2018

Ngày 24/10/2018 (ca ban ngày và tối). Thư viện tạm ngưng phục vụ bạn đọc.

Lý do: Thư viện tham dự Hội nghị cán bộ viên chức năm học 2018-2019.


Nhận xét