Thông báo tạm ngưng phục vụ ngày 12/09/2018
Thư viện học Nghị quyết Trung ương 7, khóa XII của Đảng ủy

Thư viện tạm ngưng phục vụ ngày 12/09/2018.

Lý do: Học Nghị quyết trung ương 7, Khóa XII của Đảng ủy.


Nhận xét