Thông báo danh sách sinh viên đang nợ quá hạn và đang mượn tài liệu tại Thư viện đến hết ngày 01/08/2017
Danh sách sinh viên đang mượn tài liệu hoặc đã quá hạn (Đến hết ngày 01/8/2017)

Sinh viên có tên trong danh sách đề nghị chủ động đến Thư viện để trả sách đúng thời hạn và và thanh toán phạt quá hạn nếu có.

Đặc biệt là Sinh viên đã tốt nghiệp/ chuẩn bị tốt nghiệp, để hoàn tất thủ tục ra trường.

- Địa chỉ thanh toán ra trường (Cấp giấy xác nhận không nợ) tại Thư viện: cô Vũ Thị Trang/ Nguyễn Thị Lợi, nhà TV1-Thư viện, trong giờ hành chính. ĐT: 0582 471 443.

- Các trường hợp thanh toán tài liệu thông thường (Đối với sinh viên đang còn học), liên hệ thanh toán tại quầy thủ thư, nhà TV1 - Thư viện.

Danh sách sinh viên đang mượn tài liệu, quá hạn tài liệu: Xem chi tiết


Nhận xét